1 Gebruiker

De gebruiker van deze AV wordt geacht te zijn:

PeOos Vakantie Accommodatie

Petra Oosterhoff

Zwolseweg 42A

8271RC IJsselmuiden

Nederland

Handelsregister: KvK 05083230

BTW-nummer: NL0023 39764 B24

Rechtsgebied: Nederland

2 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen PeOos Vakantieverblijven en een consument.

3 Sluiting van het contract en opslag van de tekst van het contract

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die door consumenten via de website worden geplaatst

www.peoos-memories.eu van de online winkel PeOos Memories.

Het contract wordt gesloten met de gebruiker (zie § 1).

De presentatie en de beschrijving van de goederen op de website van de online shop www.peoos-memories.eu vormen geen contractueel aanbod.

Met de bestelling van een product door te klikken op de knop "bestellen" aan het einde van het bestelproces, komt de sluiting van het contract tot stand.

De tekst van het contract wordt opgeslagen wanneer de bestellingen worden geplaatst. De consumenten ontvangen een e-mail met de bestelgegevens.

4 Betaling

De betaling van de koopprijs is verschuldigd bij de sluiting van het contract.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs en kunnen extra zijn.

Wij willen graag alle bestellingen snel en zonder problemen verwerken, daarom beperken wij ons tot deze betaalmethoden:

- Onmiddellijk met Mollie

- Ideaal

- SEPA

Voor deze veilige betaalmethode is een online bankrekening nodig en moeten bankgegevens en TAN's klaar zijn om de betaling te voltooien. 

5 Levering

Levering geschiedt (tenzij de beschrijving van een gekozen product uitdrukkelijk anders vermeldt) binnen 2 weken. 

Deze termijn gaat in op de dag nadat de betalingsopdracht is geplaatst.

6 Overdracht van risico

Het risico van toevallige verslechtering of toevallige teloorgang van de goederen blijft berusten bij de gebruiker totdat de goederen worden overgedragen en gaat over op de consument op het moment van de overdracht.

7 Eigendomsvoorbehoud

De gebruiker blijft eigenaar van de goederen tot de koopprijs volledig is ontvangen.

8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

9 Voorwaarden met betrekking tot vakantiebonnen

De vakantiebonnen kunnen worden ingewisseld voor een verblijf in een accommodatie aangeboden door PeOos.eu of bij PeOos-Memories.

Na aankoop ontvangt u de vakantiecheque per e-mail!

Vakantiecheques kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Vakantievouchers moeten volledig worden ingewisseld bij de boeking of aankoop bij PeOos-Memories. 

De waarde van de bon wordt op de vakantiebon geschreven en wordt in het systeem geregistreerd onder het gespecificeerde ordernummer en wordt gemarkeerd met de contractdatum.

De vakantievoucher kan niet worden ingewisseld voor een nieuwe vakantievoucher.

PeOos.eu is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of onleesbaarheid. PeOos.eu kan weigeren een voucher in te wisselen in geval van onwettigheid. In dat geval zal een klacht worden ingediend.

Vakantiecheques zijn 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. De contractdatum wordt op de bon vermeld.

Vakantiecheques zijn overdraagbaar aan derden.

10 Recht van opzegging

U hebt het recht om de aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

PeOos Vakantie Accommodatie

Petra Oosterhoff

Zwolseweg 42A

8271RC IJsselmuiden

Nederland

vaste lijn: +31 (0) 38 33 23 904 

GSM: +31 (0) 6 44 030 741

info@peoos.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Zie hieronder!

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.